İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Şirket bünyesinde oluşturulan İç Kontrol Sistemi ile faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenirliliği ve yasal düzenlemelere uygunluğu konusunda güvence sağlanması hedeflenmektedir.

İş akışlarının içerisinde yer alan standart tanımlar, görev tanımları, yetkilendirme sistemi, politikalar ve yazılı prosedürler İç Kontrol Sistemi'ni teşkil etmektedir.

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetlerine İlişkin Değerlendirme

İç Kontrol Sistemi düzenli olarak İç Denetim birimi tarafından değerlendirmeye tabi tutulmakta, etkinliği denetlenmektedir. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim faaliyetleri hakkında Denetimden Sorumlu Komite periyodik olarak bilgilendirilmektedir.

Denetime İlişkin Açıklamalar

Koç Holding A.Ş. nezdinde yürütülen vergi incelemesi sonucunda iletilen gecikme faizi hariç toplam 103 milyon TL cezalı vergi tarhiyatları ile ilgili ihtilaflar için 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanılarak yaklaşık 23 milyon TL tutarında ödeme yapılmış ve ihtilaflar sonlandırılmıştır. Bunun haricinde, 2016 yılı içerisinde Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle uygulanmış herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

Konsolide Finansal Tabloların Hazırlanması Sürecine İlişkin Açıklamalar

Konsolide finansal tabloların hazırlanması sürecinde öncelikle Koç Holding tarafından Topluluk şirketlerine "Finansal Raporlama Direktifleri" gönderilmektedir. İlgili Finansal Raporlama Direktifleri'ne göre "Hyperion KOCFR Uygulaması" üzerinden raporlanan finansal veriler finansal raporlama birimi tarafından incelenmekte ve kontroller yapıldıktan sonra konsolide finansal tablolarda dikkate alınmaktadır. Hazırlanan konsolide finansal tablolar Denetimden Sorumlu Komite ve İç Denetim birimi tarafından incelenmekte ve aynı zamanda bağımsız denetim firması Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetime tabi tutulmaktadır.