Risk Yönetimi

Koç Topluluğu kuruluşundan beri ihtiyatlı ve güçlü risk yönetimi anlayışı ile uzun vadeli başarıyı yakalamıştır. Gelecekte ise risk yönetiminde hedeflenen, bu yaklaşımı pekiştirerek, risk farkındalığını, şeffaflığı, finansal disiplini artırmak ve proaktif risk yönetimi yapmaktır. Koç Holding, bu amaca yönelik olarak en ileri risk ölçümü, modellemesi, raporlaması ve sermaye tahsisi tekniklerini kullanmaktadır. Bu süreçler, hem şeffaflığı artırmakta hem de her düzeyde alınan yatırım ve işletme kararlarında risklerin daha sistematik bir biçimde değerlendirilmesini sağlamaktadır.

Koç Topluluğu riskleri, Yönetim Kurulu gözetimi altında ve tüm Grup Başkanları ile koordinasyon içinde yönetilmektedir. Koç Holding Risk Yönetimi fonksiyonu, Topluluğun risk politikalarını, limitlerini ve kontrol mekanizmalarını daha da geliştirmekle görevlendirilmiştir. Bu risk yönetimi fonksiyonu, şirketlerde mevcut olan ve Topluluk risk politika ve limitleri ile uyumlu çalışmakta olan risk altyapılarından faydalanmaktadır.

Risk yönetimi süreçleri ile belirlenen riskler, olasılık ve büyüklüklerine göre önceliklendirilmektedir. En önemli riskler için, Şirket ve/veya Topluluk düzeyinde sorumlu yöneticilerin olması sağlanmaktadır. Belirlenen riskler, risk yönetimi stratejilerine göre “kaçınılacak, transfer edilecek, azaltılacak ve kabul edilecek” olarak kategorilere ayrılmaktadır. Bu stratejiler, risklerin Yönetim Kurulu’nun belirlediği tolerans seviyelerinin altında kalmasını sağlayacak şekilde belirlenmektedir.

Koç Holding’in maruz kaldığı başlıca riskler 4 ana başlıkta takip edilmektedir:

Finansal Riskler

Finansal riskler, mali yükümlülükleri yerine getirebilmek ve piyasaların değişkenliğine bağlı muhtemel olumsuz gelişmelerin etkilerini kontrol altına almak ile ilgilidir. Finansal risklerin kontrol altında tutulması için Net Finansal Borç/FAVÖK, Net Döviz Pozisyonu/Özkaynak, cari oran ve finansal borçların vade dağılımı başta olmak üzere çeşitli finansal göstergeler hem Şirket bazında hem de konsolide ve kombine bazda takip edilmekte ve belirlenen limitler dahilinde kalmaları sağlanmaktadır. Finansal riskler 5 ana başlıkta incelenmektedir:

Kur Riski: Koç Topluluğu şirketleri, kur riskine maruz tutarı limitler içinde tutmak suretiyle kontrol etmektedir. Kur riski yönetiminin bir aracı olarak gerek duyulduğunda türev işlem sözleşmeleri kullanılmaktadır.

Likidite Riski: Likidite riski yönetimi çerçevesinde fonlama kaynakları çeşitlendirilmekte, vadeleri yükümlülükler ile uyumlu olacak şekilde artırılmakta, yeterli düzeyde nakit ve nakde dönüştürülebilir enstrüman bulundurulmakta, ani bir nakit ihtiyacını karşılayabilmek için dönen varlıkların toplamının kısa vadeli yükümlülüklere oranının belirlenen limitlerin altına düşmemesi temin edilmektedir.

Kredi Riski: Koç Topluluğu, kredi riskini, kredi değerlendirmeleri, kredi limitleri ve mümkün olan en yüksek oranda teminat alınması yöntemleriyle kontrol etmektedir. Ayrıca, Topluluk faaliyetlerinden dolayı oluşan ticari alacak riskinin takibini sağlayan risk yönetim programı (E-risk ticari risk uygulaması) ile piyasalardaki dalgalanmaların getireceği olumsuz etkilerin en aza indirilmesine çalışılmaktadır.

Faiz Riski: Koç Topluluğu, faiz riski yönetimini temin için, faiz oranına duyarlı olan varlık ve yükümlülüklerin yeniden fiyatlandırmaya kalan sürelerinin dengelenmesi suretiyle oluşan doğal tedbirlerden ve gerek duyulduğunda türev finansal araçlardan faydalanmaktadır.

Emtia Fiyat Riski: Bu risk, Topluluk şirketlerinin temel işleri gerektirdiğinde kabul edilmekte olup; mümkün olduğu oranda kaçınılmakta veya çeşitli türev enstrümanları ile azaltılmaktadır.

Stratejik Riskler

Stratejik riskler, ürün ve hizmetlere olan talep seviyeleri, piyasa düzenlemeleri ve pazar payını etkileyen rekabet, teknolojik değişiklikler, tüketici eğilimleri ve ürün geliştirme gibi tüm faktörler ile ilgilidir.

Satışlarla ilgili riskleri azaltmanın en etkin yöntemi, satışların yapılmakta olduğu pazarların hem sektörel hem de coğrafi olarak çeşitlendirilmesidir. Uzun vadeli bir risk yönetimi stratejisi olarak, Koç Topluluğu hem sektörel hem de coğrafi pazar çeşitlendirmesini artırmaktadır. Kısa dönemde ise, makro gelişmeler ve sektöre özgü riskler, merkezi olarak sektörlerden sorumlu Başkanlar tarafından izlenmekte; Koç Topluluğu’nun ülke ekonomisindeki güçlü varlığı sayesinde piyasa dinamiklerindeki değişiklikler erken fark edilerek hızlı, koordineli önlemler alınmaktadır.

Operasyonel Riskler

Operasyonel riskler, deprem, yangın ve çevre kazası gibi, faaliyetleri etkileyen olaylarla ve iç sistem ve süreçlerin sorunsuz çalışması ile ilgilidir. Sigortalanabilir riskler sıklıkla gözden geçirilmekte ve bir fayda-maliyet analizine dayalı olarak sigortalamak suretiyle Topluluk dışına transfer edilmektedir. İç sistem ve süreçlerin doğru çalışması amacıyla, Denetim Grubu Başkanlığı, idare ile denetimin ayrılığı ilkesinden hareketle Yönetim Kurulu Başkanı’na bağlı olarak çalışmaktadır. Topluluk şirketleri nezdinde periyodik olarak finansal ve operasyonel süreçlerin denetimleri yapılmaktadır.

Hukuki Riskler

Koç Holding, olası hukuki risklere karşı çeşitli sistemler geliştirmiştir. Ortak veri tabanı oluşturmak ve erken uyarı amacı ile geliştirilen bu sistemler, fikri mülkiyet hakları yönetim programı, rekabet uyum programı, hukuki uygunluk (HUY) testidir.

Risk Yönetim Komitesi Çalışmaları

2012 yılı içerisinde, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 378’inci maddesine uyum ve Yönetim Kurulu bünyesindeki komitelerin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla, Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Risk Yönetimi Komitesi kurulmuştur. Komitenin kuruluşundan bu yana Başkanlığı’nı bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Muharrem Hilmi Kayhan yürütmektedir. Komitenin diğer üyesi ise Yönetim Kurulu üyesi Sayın Temel Kamil Atay’dır.

Komite, 2014 yılı içerisinde 6 toplantı gerçekleştirmiştir. Komite, Koç Topluluğu Risk Yönetim Sistemi ve risk raporlaması esaslarını değerlendirmekte, bu kapsamda periyodik olarak hazırlanan Risk Raporları’nı incelemekte, Risk Yönetim Sistemi’nde belirlenen limitlere uymayan hususlar için alınması gereken önlemler hakkında görüşlerini sunmakta, Risk Yönetim Sistemi’ni gözden geçirmekte ve risklerin yönetim sorumluluğunu üstlenen ilgili bölümlerdeki uygulamaların, komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimini yürütmektedir. Raporlama çalışmaları ve komite değerlendirmeleri Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulmaktadır.