Koç Holding A.Ş. Olağan Genel Kurul Gündemi

 • Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
 • Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 • 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması,
 • 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar’ın okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 • Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,
 • Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
 • Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2014 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu’nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
 • Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
 • Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
 • Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
 • Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
 • Şirket’in 2014 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
 • Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
 • Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
 • Dilek ve görüşler.