İnsan Kaynakları (İK) ve Organizasyon Şeması

Topluluk vizyon ve hedeflerine ulaşırken en değerli kaynağımız, kurumuna gönülden bağlı, yüksek nitelikli insan gücümüzdür.


Topluluğumuzda 2014 yılsonu itibarıyla 76.726 kişi yurt içinde 8.791 kişi yurt dışında olmak üzere toplam 85.517 kişi çalışmaktadır.

Koç Topluluğu, sürdürülebilir büyüme için yüksek katma değer yaratan, alanının en başarılı profesyonellerinin çalıştığı, tüm paydaşlarının faaliyetlerinin bir parçası olmaktan gurur duyduğu, Türkiye’nin en çok beğenilen ve tercih edilen kurumu olmayı hedeflemektedir. Bu politikaların gerçekleşebilmesinde, yılların birikimi ve tecrübesi ile oluşturulan insan kaynakları temellerinden yola çıkılmakta, sistem ve yaklaşımların günümüz koşul ve ihtiyaçları çerçevesinde sürekli geliştirilmesi esas alınmaktadır.

Koç@İnsan

Koç@İnsan platformu tüm çalışanlarımız için İK politikalarının uygulanmasına yönelik sistemlere tek bir çatı altında ulaşabilme imkânı sağlamaktadır.

Çalışanlarımızın bilgilerinin yönetildiği bu platform, aynı zamanda çalışanlarımız ile iletişim ortamı olarak kullanılmakta, İnsan Kaynakları politika ve uygulamaları şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır.

Performans Yönetim Sistemi

Performans yönetim sistemi ile etkin bir hedef yayılımı yapılarak, Şirket hedef ve stratejilerinin çalışanlara yayılımı sağlanmaktadır. Yıl içerisinde hedefler gözden geçirilmekte, sene sonunda da hedef bazında değerlendirme yapılarak performans yönetim süreci tamamlanmaktadır. Çalışanların hedef gerçekleştirmedeki başarılarının ölçülmesi, ödüllendirilmesi, yetkinliklerinin belirlenerek ileriye yönelik bireysel gelişimlerinin planlanması temin edilmektedir.

Hedeflerle yönetim, çalışanlarımız ile etkin iletişim, karşılıklı geribildirim ve mutabakat, performans yönetimi sisteminin temel esaslarını oluşturmaktadır.

Ücret Yönetim Sistemi

Koç Topluluğu ücret yönetim sistemi; ücret piyasası ve faaliyet gösterilen sektör, Şirket’in mevcut ücret yapısı ve ödeme gücü, ücret politikası, bireysel performans ve iş kademesi parametrelerinden oluşmaktadır. Yapılan düzenli piyasa analizleri ile rekabetçi ve adil bir ücret politikası uygulanması sağlanmaktadır.

Ücret yönetim sistemine temel oluşturan iş kademeleri, yapılan iş değerlendirmeleri neticesinde belirlenmektedir. İş değerlendirme sürecinde Topluluğun faaliyette bulunduğu her alanda, tüm işlerin, kurum hedeflerine ulaşılmasına katkısı ve sorumluluk seviyelerine göre göreceli olarak sıralanmasını sağlayan uluslararası bir sistem kullanılmaktadır.

Uygulanan prim sistemiyle ise yüksek performans teşvik edilmekte, istikrar ve üstün başarının ödüllendirilmesi hedeflenmektedir.

E-Onay Üst Düzey Ücret ve Prim Sistemi

Koç Topluluğu’ndaki üst düzey yöneticilerimizin iş değerlendirmeleri, ücretleri, kademeleri ve primleri için onay işlemleri ile yılsonu bildirimleri elektronik bir sistem olan E-Onay üzerinden yürütülmektedir.

Yan Fayda Sistemi

Tüm çalışanlarımıza iş kademeleri doğrultusunda sunulan yan fayda paketleri her yıl çalışanlarımızın beklentilerini karşılayacak ve piyasadaki rekabetçiliğimizi koruyacak şekilde gözden geçirilmektedir. Toplam gelir paketinin bir parçası olan yan faydalar ile çalışan bağlılığını en üst seviyelere çıkarmak hedeflenmektedir.

KPI Takip & İK Süreç İyileştirme Sistemi

KPI Takip & İK Süreç İyileştirme Sistemi, Koç Topluluğu İnsan Kaynakları stratejisinin altyapısını oluşturmaktadır. Proje ile insan kaynakları alanında belirlenen başarı göstergeleri yıllık olarak takip edilerek, yurt dışı ve yurt içi şirketlerle karşılaştırılmaktadır. İş sonuçlarını doğrudan etkileyen temel göstergeler düzenli olarak “e-metrik” adı verilen bir sistem ile toplanmakta ve analiz edilmektedir.

Topluluk olarak güçlü yanlarımıza ilaveten, stratejik olarak odaklanılması gereken alanlar tespit edilmekte, bu tespitler doğrultusunda, Topluluk genelinde uygulanan insan kaynakları süreçlerinde standardizasyon ve verimlilik sağlanması için çalışmalar yürütülmektedir.

KoçAkademi Gelişim Planlama ve Öğrenme Platformu

KoçAkademi, Koç Topluluğu çalışanlarının gelişimini destekleyecek faaliyetlerin, Topluluk, şirket ve kişi ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlandığı öğrenme ve gelişim altyapısıdır. En öncelikli gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi için yetkinlik ve beceri değerlendirmeleri bu platform üzerinde yapılmaktadır. Değerlendirme sonuçlarına göre en doğru gelişim faaliyetlerinin seçilmesiyle her bir çalışanımızın bireysel gelişim planı oluşturulmaktadır. KoçAkademi, içinde barındırdığı eğitim programları, elektronik eğitimler, makaleler ve benzeri bilgi kaynakları ile her geçen gün zenginleşmekte ve çalışanlarımızın profesyonel gelişimini daha çok desteklemektedir.

Liderlik Potansiyel Tespit Süreci ve LiderSensin Yetenek Yönetimi Programı

Topluluk şirketlerimizde, potansiyel çalışanlar her seviyedeki pozisyon için yetkinliğe dayalı değerlendirme süreciyle belirlenmektedir. Üst seviye liderlik yetkinlikleri taşıyan çalışanlarımız ise Değerlendirme Merkezi uygulaması ile belirlenmektedir. Bu sayede, Koç Topluluğu üst yönetim pozisyonları etkin şekilde yedeklenmekte, ileride bu seviyede görev alabilecek yöneticiler önceden belirlenmekte ve gelişimleri desteklenmektedir.

Kurumsal Koçluk

LiderSensin Yetenek Geliştirme ve Yönetimi programının bir parçası olarak başlatılan Kurumsal Koçluk Programı kapsamında geleceğin lider adaylarına kurum içinde birebir koçluk ve grup koçluğu hizmetleri sağlanmaktadır. Bu uygulama ile lider adaylarının gelişimleri yakından desteklenmektedir.

Bununla birlikte koçluk yaklaşımını yaygınlaştırmak üzere, Topluluk şirketlerinden yetiştirilen iç koçlar, farklı şirketlerdeki çalışanlara birebir koçluk yaparak onların liderlik gelişimlerine katkı sağlamaktadır.

Lider Geliştirme Programları

Temel amacı Topluluğumuzda ortak bir yönetim ve liderlik kültürünün oluşmasını ve kalıcı hale gelmesini sağlamak olan Koç Topluluğu Lider Geliştirme Programları, aynı zamanda, birçok şirketten katılan farklı yöneticilerimizin bilgi ve deneyimlerini paylaşabildikleri bir öğrenme ve işbirliği geliştirme ortamı yaratmaktadır.

İç İlan Sistemi - KoçKariyerim

Topluluk şirketlerimizde oluşan açık pozisyonların doldurulmasında Topluluk çalışanlarına öncelik verilmektedir. Açık pozisyonların çalışanlara duyurulduğu ve Topluluk içinden yapılan başvuruların yönetildiği KoçKariyerim portalı, çalışanlarımıza kendi kariyerlerinde etkin rol oynama ve kariyer gelişimlerine yön verme fırsatı sunmaktadır.

En Başarılı Koçlular Ödül Sistemi

“En Başarılı Koçlular Ödül Sistemi”, çalışanların başarılarını tanımak, takdir etmek, Topluluk’taki en iyi uygulamaların ortaya çıkarılmasını ve paylaşılmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

2014 yılında, “Fark Yaratanlar”, “İşbirliği Geliştirenler”, “Müşteri Mutluluğu Yaratanlar”, “Yaratıcı Yenilikçiler” ve “Yaşama Değer Katanlar” başlıklı 5 kategoride Beyaz Yaka ve Mavi Yaka Projeleri olmak üzere toplam 10 proje birinci seçilmiş, bu projelerde görev alan 94 çalışanımız ödüllendirilmiştir.

Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti Değerlendirme Süreci

Her yıl düzenli olarak yapılan anketlerle çalışanlarımızın bağlılık ve memnuniyeti ölçülmekte, bağlılığa etki eden unsurlar incelenmektedir. Topluluk şirketlerine çalışan bağlılığına ilişkin hedefler verilmekte ve iyileştirme faaliyetleri yakından izlenmektedir.

Endüstri İlişkileri

Koç Topluluğu bünyesinde yedi işkolunda işyerlerimizde örgütlü sendikalar ile toplu iş sözleşmeleri yapılmaktadır. Avrupa Birliği müktesebatı, yerleşik Koç Topluluğu çalışan yönetimi uygulamaları ve yine Koç Topluluğu olarak imzaladığımız Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne uygun biçimde işyerlerimizde örgütlü sendikalarla sürekli, sağlam ve yapıcı sosyal diyalogun korunması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşmak için oluşturulan Endüstri İlişkileri Koordinasyon Kurulu, periyodik olarak gerçekleştirilen toplantılar ile Topluluk kapsamında sürdürülebilir ve yapıcı endüstri ilişkileri kültürünü geliştirmektedir. 2014 yılında çalışma hayatını doğrudan etkileyen gelişmelere Topluluk şirketlerinin hızlı adaptasyonu sağlanmış ve yeni yasalardan kaynaklanan zorunluluklar yerine getirilmiştir.


Sürekli yatırım yapılarak geliştirilen İK sistem ve uygulamaları Koç Topluluğu’nda çalışana verilen değerin en önemli göstergelerinden biridir.


İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Kurulu Çalışmaları

Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğine verdiğimiz önemin yanı sıra mevzuatlara uyum prensibimiz doğrultusunda kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Kurulu, çalışmalarını 2014 yılında da geliştirerek sürdürmüştür. Kurul’da, Topluluk genelindeki uygulamaları düzenli olarak gözden geçirmek, gerekli geliştirme çalışmalarını gerçekleştirmek, Topluluk içerisinde geliştirilen iyi uygulamaları yaygınlaştırmak ve yüksek iş güvenliği standartları belirlenmesini sağlamak hedeflenmektedir. Bu hedefler çerçevesinde, 2014 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği alanında seminer ve eğitimler artarak
devam etmiştir.

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı, Koç Topluluğu şirketlerinde görev yapan ve aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi olan çalışanlara, ek sosyal güvence ve yardım sağlamak amacıyla 1967 senesinde kurulmuştur. Vakıf, üyelerine toptan ödeme, emekli aylığı, sağlık sigortası, finansman yardımı hizmetlerini sunmakta, üyelere rahat ve huzurlu bir emeklilik dönemi geçirebilmeleri için destek olmaktadır. Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’nın 2014 yılsonu itibarıyla 54.728 aktif üyesi, 335 emekli üyesi mevcuttur.

KoçAilem

KoçAilem programı, Koç Topluluğu çalışanlarının, çalışan yakınlarının, emeklilerinin, bayi ve Koç Üniversitesi öğrencilerinin Topluluk içi ve Topluluk dışı firmaların ürün ve hizmetlerinden avantajlı ve indirimli olarak faydalanmasını sağlayan bir yan fayda platformudur. KoçAilem programında sunulan faydalar, gerçekleştirilen sosyal faaliyetler ve sosyal sorumluluk projeleri ile çalışanlarımızın memnuniyetinin artırılması, bağlılıklarının güçlendirilmesi ve ortak bir Koç Topluluğu kimliği oluşturulması amaçlanmaktadır. KoçAilem programında yaklaşık 95.000 üye bulunmaktadır.

Spor Şenliği ve Koç Topluluğu Spor Kulübü

Koç Topluluğu şirketleri arasında yakınlaşma sağlayarak, Topluluk kültürünü güçlendirmek, çalışanlarımızın beden ve ruh sağlıklarının gelişmesine katkıda bulunmak, çalışanlarımızın boş zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla düzenlenen şenliğin bu yıl 25’incisi gerçekleştirilmiştir. Bu yılki şenliğe 12 farklı branşta, 3.600’ün üzerinde Topluluk çalışanı katılmıştır.

Çalışanlarımıza sağlanan sportif ve sosyal imkânların daha da ileriye taşınabilmesi için 2012 yılında kurulan Koç Topluluğu Spor Kulübü Derneği faaliyetlerine devam etmektedir. Dernek bünyesinde, çalışanlarımız ve aileleri için sportif organizasyonlar, branş okulları ve eğitimler düzenlenmektedir.

Ödüller ve Başarılar

Faaliyet gösterdiği her alanda olduğu gibi Koç Holding, İnsan Kaynakları uygulamalarına da öncülük etmeyi sürdürmektedir. İnsan Kaynakları süreçlerinin yeniden yapılandırılması kapsamında yürütülen “KPI (Kritik Performans Göstergeleri) Takip ve İnsan Kaynakları İyileştirme” projesiyle, dünyanın en prestijli yarışmalardan Stevie’de, Koç Holding “Yılın Şirketi”, İnsan Kaynakları Direktörlüğü ise “Yılın İnsan Kaynakları Departmanı” ödülünü almaya hak kazanmıştır.

İlaveten Koç Holding, “KPI Takip ve İnsan Kaynakları Süreç İyileştirme Projesi” ile Brandon Hall Group tarafından “En iyi İnsan Kaynakları Stratejisi ve Ölçme Modeli” alanında ödüle layık görülmüştür.