İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Şirket bünyesinde oluşturulan İç Kontrol sistemi ile faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenirliliği ve yasal düzenlemelere uygunluk konusunda güvence sağlanması hedeflenmektedir.

İş akışlarının içerisinde yer alan standart tanımlar,

görev tanımları, yetkilendirme sistemi, politikalar ve yazılı prosedürler iç kontrol sistemini teşkil etmektedir.

İç Kontrol sistemi düzenli olarak İç Denetim birimi tarafından değerlendirmeye tabi tutulmakta, etkinliği denetlenmektedir. İç Denetim biriminin bağımsız olarak faaliyetlerini yürütebilmesini sağlamak üzere organizasyon yapısında doğrudan Yönetim Kurulu Başkanı’na bağlı olarak görev yapması sağlanmıştır.

Denetime İlişkin Açıklamalar

2014 yılında tamamlanan herhangi bir özel veya kamu denetimi bulunmamaktadır.

Konsolide Finansal Tabloların Hazırlanması Sürecine İlişkin Açıklamalar

Konsolide finansal tabloların hazırlanması sürecinde öncelikle Koç Holding tarafından Topluluk şirketlerine “Finansal Raporlama Direktifleri” gönderilmektedir. İlgili Finansal Raporlama Direktifleri’ne göre “Hyperion Koçraporlama Uygulaması” üzerinden raporlanan finansal veriler finansal raporlama birimi tarafından incelenmekte ve kontroller yapıldıktan sonra konsolide finansal tablolarda dikkate alınmaktadır. Hazırlanan konsolide finansal tablolar Denetimden Sorumlu Komite ve İç Denetim birimi tarafından incelenmekte ve aynı zamanda bağımsız denetim firması Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetime tabi tutulmaktadır.