Yukarı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Olağan Genel Kurul Gündemi

 • Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
 • Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2013 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 • 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması,
 • 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar’ın okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 • Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
 • Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket’in “Kâr Dağıtım Politikası”nın onaya sunulması,
 • 2013 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu’nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
 • Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
 • Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
 • Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
 • Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
 • Şirket’in 2013 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
 • Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
 • Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
 • Dilek ve görüşler.