Yukarı

Kâr Dağıtım Teklifi

Koç Holding A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen, 1 Ocak–31 Aralık 2013 hesap dönemine ilişkin, TFRS/TMS esasına göre hazırlanan finansal tablolarda ana ortaklığa isabet eden net dönem kârından, Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca hesaplanan 45.780.423,01 TL tutarında %5 kanuni yedek akçe düşüldükten sonra, Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 2.633.932.576,99 TL dağıtılabilir kâr elde edildiği, bu tutara yıl içinde yapılan 1.466.253,75 TL bağışın eklenmesi ile 2.635.398.830,74 TL birinci temettü matrahı oluştuğu;

Yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolar esas alındığında ise net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca 45.780.423,01 TL tutarında %5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 869.828.037,10 TL dağıtılabilir kârın oluştuğu görülmüş olup;

 • Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Esas Sözleşme hükümlerine ve Kâr Dağıtım Politikası’na göre kâr dağıtımının;
  131.769.941,54 TL Ortaklara birinci temettü,
  8.500.000,00 TL Esas Mukavelemizin 19/c maddesine göre Emekli ve Yardım Sandığı Vakfına,
  75.214.130,23 TL Esas Mukavelemizin 19/d maddesine göre intifa senedi sahiplerine,
  274.734.515,88 TL Ortaklara ikinci temettü
  şeklinde gerçekleştirilmesi;
 • Ortaklara ödenecek birinci ve ikinci temettü toplamı olan 406.504.457,42 TL tutarındaki temettünün tamamının nakden ödenmesi;
 • Ortaklara nakden ödenecek 406.504.457,42 TL temettü ile intifa senedi sahiplerine tahsis edilen 75.214.130,23 TL olmak üzere toplam 481.718.587,65 TL nakit ödemelerin; 98.896.884,18 TL tutarındaki kısmının cari yıl yasal kârının istisna kazançlarına isabet eden kısmından, 382.821.703,47 TL tutarındaki kısmının cari yıl diğer kazançlara isabet eden kısmından karşılanarak ödenmesi; Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’na tahsis edilen 8.500.000,00 TL’lık nakit ödemenin ise cari yıl diğer kazançlara isabet eden kısmından karşılanması,
 • Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %16,03 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerli hisse için 0,1603 TL brüt=net nakit temettü; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için %16,03 nispetinde 0,1603 TL brüt, %14,11914 nispetinde 0,1411914 TL net nakit temettü ödenmesine;
 • Cari yıl yasal kârından ortaklara ödenen temettü ve intifa senedi sahipleri ile Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’na yapılan ödemeden sonra kalan 379.609.449,45 TL’nın fevkalade yedek akçe olarak ayrılması;
 • Ödeme tarihinin 9 Nisan 2014 günü olarak tespit edilmesi hususlarının Genel Kurulun onayına sunuyoruz.