Yukarı

İnsan Kaynakları ve Organizasyon Şeması

Topluluk vizyon ve hedeflerine ulaşırken en değerli kaynağımız, kurumuna gönülden bağlı, yüksek nitelikli insan gücümüzdür.


Sürekli yatırım yapılarak geliştirilen İK sistem ve uygulamaları Koç Topluluğu’nda çalışana verilen değerin en önemli göstergelerinden biridir.


Topluluğumuzda 2013 yılı sonu itibarıyla 72.381 kişi yurt içinde 8.615 kişi yurt dışında olmak üzere toplam 80.996 kişi çalışmaktadır. Koç Topluluğu, sürdürülebilir büyüme için yüksek katma değer yaratan, alanının en başarılı profesyonellerinin çalıştığı, tüm paydaşlarının faaliyetlerinin bir parçası olmaktan gurur duyduğu, Türkiye’nin en çok beğenilen ve tercih edilen kurumu olmayı hedeflemektedir. Bu politikaların gerçekleşebilmesinde, yılların birikimi ve tecrübesi ile oluşturulan insan kaynakları temellerinden yola çıkılmakta, sistem ve yaklaşımların günümüz koşul ve ihtiyaçları çerçevesinde sürekli geliştirilmesi esas alınmaktadır.

Koç@İnsan

Koç@İnsan platformu tüm çalışanlarımız için İK politikalarının uygulanmasına yönelik sistemlere tek bir çatı altında ulaşabilme imkânı sağlamaktadır.

Çalışanlarımızın bilgilerinin yönetildiği bu platform, aynı zamanda çalışanlarımız ile iletişim ortamı olarak kullanılmakta, Koç@İnsan aracılığıyla İnsan Kaynakları politika ve uygulamaları şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır.

Performans Yönetim Sistemi

Performans yönetim sistemi ile etkin bir hedef yayılımı yapılarak şirket hedeflerinin çalışanlara yayılması sağlanmakta, çalışanların hedefleri gerçekleştirmedeki başarılarının ölçülmesi, ödüllendirilmesi, yetkinliklerinin belirlenerek ileriye yönelik bireysel gelişimlerinin planlanması temin edilmektedir. Sürecin her aşamasında, çalışanlarımızla sağlanan güçlü iletişim, karşılıklı geribildirim ve mutabakat, sistemin temel esaslarını oluşturmaktadır.

Ücret Yönetim Sistemi

Koç Topluluğu ücret yönetim sistemi; ücret piyasası, Şirket’in mevcut ücret yapısı ve ödeme gücü, ücret politikası, bireysel performans ve iş kademesi parametrelerinden oluşmaktadır. Yapılan düzenli piyasa analizleri ile rekabetçi ve adil bir ücret politikası uygulanması sağlanmaktadır. Uygulanan prim sistemiyle Şirket’in yüksek performansa ulaşması teşvik edilmektedir. Kısa ömürlü başarılardan ziyade, uzun vadeli sonuçlara odaklı tasarlanan prim sistemi, istikrarı ve üstün başarıyı ödüllendirmeyi hedeflemektedir.

Ücret yönetim sistemine temel oluşturan iş kademeleri, yapılan iş değerlendirmeleri neticesinde belirlenmektedir. İş değerlendirme sürecinde Topluluğun faaliyette bulunduğu her alanda, tüm işlerin, kurum hedeflerine ulaşılmasına katkısı ve sorumluluk seviyelerine göre göreceli olarak sıralanmasını sağlayan uluslararası bir sistem kullanılmaktadır.

İş kademelerinde dar bant modeli uygulanmaktadır. Dar bant kademe modeli ile kademeler arası ayrım kolayca yapılmakta, çalışanlarımızın bir üst kademeye terfileri kolaylaştırılmakta, aynı kademe içindeki ücretleri mümkün olduğunca eşitlemek için, eşit işe eşit ücret ödeme prensibi uygulanmaktadır.

E-Onay Üst Düzey Ücret ve Prim Sistemi

Koç Topluluğu’ndaki üst düzey çalışanlarımızın iş değerlendirmeleri, ücretleri, kademeleri ve primleri için onay işlemleri ile yılsonu ücret ve prim bildirimleri elektronik bir sistem olan E-Onay Sistemi üzerinden yapılmaktadır. 2013 yılında yürütülen proje ile sistemin mobil cihazlar ile entegrasyonunu sağlayacak altyapı hazırlanmıştır.

Yan Fayda Sistemi

Tüm çalışanlarımıza iş kademeleri doğrultusunda sunulan yan fayda paketleri her yıl çalışanlarımızın beklentilerini karşılayacak ve piyasadaki rekabetçiliğimizi koruyacak şekilde gözden geçirilmektedir. Toplam gelir paketinin bir parçası olan yan haklar ile çalışan bağlılığını en üst seviyelere çıkarmak hedeflenmektedir.

KPI Takip & İK Süreç İyileştirme Sistemi

KPI Takip & İK Süreç İyileştirme Sistemi, Koç Topluluğu İnsan Kaynakları stratejisinin alt yapısını oluşturmaktadır. Proje ile insan kaynakları alanında belirlenen başarı göstergeleri yıllık olarak takip edilerek, yurt dışı ve yurt içi şirketlerle karşılaştırılmaktadır. İş sonuçlarını doğrudan etkileyen temel göstergeler düzenli olarak “e-metrik” adı verilen bir sistem ile toplanmakta ve analiz edilmektedir.

Topluluk olarak güçlü yanlarımıza ilaveten, stratejik olarak odaklanılması gereken alanlar tespit edilmekte, bu tespitler doğrultusunda, Topluluk genelinde uygulanan insan kaynakları süreçlerinde standardizasyon ve verimlilik sağlanması için çalışmalar yürütülmektedir.

KoçAkademi Gelişim Planlama ve Öğrenme Platformu

KoçAkademi, Koç Topluluğu çalışanlarının gelişimini destekleyecek faaliyetlerin, Topluluk, şirket ve kişi ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlandığı öğrenme ve gelişim altyapısıdır. En öncelikli gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi için yetkinlik ve beceri değerlendirmeleri bu platform üzerinde yapılmaktadır. Değerlendirme sonuçlarına göre en doğru gelişim faaliyetlerinin seçilmesiyle her bir çalışanımızın bireysel gelişim planı oluşturulmaktadır. Bunun yanı sıra KoçAkademi, içinde barındırdığı eğitim programları, elektronik eğitimler, makaleler ve benzeri bilgi kaynakları ile her geçen gün zenginleşmekte ve çalışanlarımızın profesyonel gelişimini daha çok desteklemektedir.

Liderlik Potansiyel Tespit Süreci ve LiderSensin Yetenek Yönetimi Programı

Topluluk şirketlerimizde, potansiyel çalışanlar her seviyedeki pozisyon için yetkinliğe dayalı değerlendirme süreciyle belirlenmektedir. Üst seviye liderlik yetkinlikleri taşıyan başarılı çalışanlarımız ise Değerlendirme Merkezi uygulamasıyla tespit edilerek özel bir yetenek geliştirme programına katılmaktadır. Bu sayede, Koç Topluluğu üst yönetim pozisyonları etkin şekilde yedeklenmekte, ileride bu seviyede görev alabilecek yöneticiler önceden belirlenmekte ve gelişimleri desteklenmektedir.

Kurumsal Koçluk

LiderSensin Yetenek Geliştirme ve Yönetimi programının bir parçası olarak Kurumsal Koçluk Programı hayata geçirilmiştir. Bu program kapsamında geleceğin lider adaylarına kurum içinde birebir koçluk ve grup koçluğu hizmetleri sağlanmaktadır. Bu uygulama ile lider adaylarının gelişimleri yakından desteklenmektedir.

Bununla birlikte koçluk yaklaşımını yaygınlaştırmak üzere, Topluluk şirketlerinde iç koçlar yetiştirilmektedir. İç koçlarımız, farklı şirketlerdeki çalışanlara birebir koçluk yaparak onların gelişim süreçlerine katkı sağlamaktadır.

Lider Geliştirme Programları

Temel amacı Topluluğumuzda ortak bir yönetim ve liderlik kültürünün oluşmasını ve kalıcı hale gelmesini sağlamak olan Koç Topluluğu Lider Geliştirme Programları, aynı zamanda, birçok şirketten katılan farklı yöneticilerimizin bilgi ve deneyimlerini paylaşabildikleri bir öğrenme ve işbirliği geliştirme ortamı yaratmaktadır. Eğitimlere 2002-2013 yıllarında toplam 5.673 yöneticimiz katılmıştır.

İç İlan Sistemi - KoçKariyerim

Topluluk şirketlerimizde oluşan açık pozisyonların doldurulmasında Topluluk çalışanlarına öncelik verilmektedir. Açık pozisyonların çalışanlara duyurulduğu ve Topluluk içinden yapılan başvuruların yönetildiği KoçKariyerim portalı, çalışanlarımıza kendi kariyerlerinde etkin rol oynama ve kariyer gelişimlerine yön verme fırsatı sunmaktadır.

En Başarılı Koçlular Ödül Sistemi

“En Başarılı Koçlular Ödül Sistemi”, çalışanların başarılarını tanımak, takdir etmek, Topluluk’taki en iyi uygulamaların ortaya çıkarılmasını ve paylaşılmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. 2013 yılında, “Fark Yaratanlar”, “İşbirliği Geliştirenler”, “Müşteri Mutluluğu Yaratanlar”, “Yaratıcı Yenilikçiler” ve “Yaşama Değer Katanlar” başlıklı 5 kategoride birer Beyaz Yaka ve Mavi Yaka Projeleri olmak üzere toplam 10 proje birinci seçilmiş, bu projelerde görev alan 93 çalışanımız ödüllendirilmiştir.

Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti Değerlendirme Süreci

Her yıl düzenli olarak yapılan anketlerle çalışanlarımızın bağlılık ve memnuniyeti ölçülmekte, bağlılığa etki eden unsurlar incelenmektedir. Topluluk şirketlerine çalışan bağlılığına ilişkin hedefler verilmekte ve iyileştirme faaliyetleri yakından izlenmektedir.

Endüstri İlişkileri

Koç Topluluğu bünyesinde altı farklı işkolunda işyerlerimizde örgütlü sendikalar ile toplu iş sözleşmeleri yapılmaktadır. Avrupa Birliği müktesebatı, yerleşik Koç Topluluğu çalışan yönetimi uygulamaları ve yine Koç Topluluğu olarak imzaladığımız BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne uygun biçimde işyerlerimizde örgütlü sendikalarla sürekli, sağlam ve yapıcı sosyal diyalogun korunması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşmak için oluşturulan Endüstri İlişkileri Koordinasyon Kurulu, periyodik olarak gerçekleştirilen toplantılar ile Topluluk kapsamında sürdürülebilir ve yapıcı endüstri ilişkileri kültürünü geliştirmektedir. 2013 yılında, 2012 yılında yürürlüğe giren ve çalışma hayatını doğrudan etkileyen mevzuatın düzenlemiş olduğu alanlarda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmelere Topluluk şirketlerinin hızlı adaptasyonu sağlanmış ve yeni yasalardan kaynaklanan zorunluluklar yerine getirilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Çalışmaları

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında 2012 yılında başlayan mevzuat değişiklikleri 2013 yılında da devam etmiştir. Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğine verdiğimiz önemin yanı sıra mevzuatlara uyum prensibimiz doğrultusunda kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, çalışmalarını 2013 yılında da geliştirerek sürdürmüştür. Kurul işleyişi ile Topluluk genelinde uygulamaları düzenli olarak gözden geçirmek, gerekli geliştirme ve yaygınlaştırma çalışmalarını gerçekleştirmek, Topluluk içerisinde geliştirilen iyi uygulamaların diğer Topluluk şirketlerince de benimsenmesini ve yüksek iş güvenliği standartları belirlenmesini sağlamak hedeflenmektedir. Bu hedefler çerçevesinde, Koç Topluluğu’nda 2013 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği alanında kurul toplantıları, seminer ve eğitimler artarak devam etmiştir.

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı, Koç Topluluğu şirketlerinde görev yapan ve aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi olan çalışanlara, ek sosyal güvence ve yardım sağlamak amacıyla 1967 senesinde kurulmuştur. Vakıf, üyelerine toptan ödeme, emekli aylığı, sağlık sigortası, finansman yardımı hizmetlerini sunmakta, üyelere rahat ve huzurlu bir emeklilik dönemi geçirebilmeleri için destek olmaktadır. Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’nın 2013 yılsonu itibarıyla 53.477 aktif üyesi, 308 emekli üyesi mevcuttur.

KoçAilem

KoçAilem programı, Koç Topluluğu çalışanlarının, Topluluk içi ve Topluluk dışı firmaların ürün ve hizmetlerinden avantajlı olarak faydalanmasını sağlayacak bir uygulamadır. KoçAilem programında sunulan faydalar, gerçekleştirilen sosyal faaliyetler ve sosyal sorumluluk projeleri ile çalışanlarımızın memnuniyetinin artırılması, bağlılığının kuvvetlendirilmesi ve ortak bir Topluluk kimliği geliştirilmesi amaçlanmaktadır. KoçAilem programında yaklaşık 93.000 üye bulunmaktadır.

Spor Şenliği ve Koç Topluluğu Spor Kulübü

Koç Topluluğu şirketleri arasında yakınlaşma sağlayarak, Topluluk kültürünü güçlendirmek, çalışanlarımızın beden ve ruh sağlıklarının gelişmesine katkıda bulunmak, çalışanlarımızın boş zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla düzenlenen şenliğin bu yıl 24’üncüsü gerçekleştirilmiştir. Bu yılki şenliğe 11 farklı branşta, 3.600’ün üzerinde Topluluk çalışanı katılmıştır.

Çalışanlarımıza sağlanan sportif ve sosyal imkânların daha da ileriye taşınabilmesi için 2012 yılında kurulan Koç Topluluğu Spor Kulübü Derneği faaliyetlerine devam etmektedir. Dernek bünyesinde, çalışanlarımız ve aileleri için sportif organizasyonlar, branş okulları ve eğitimler düzenlenmektedir.

Ödüller ve Başarılar

Faaliyet gösterdiği her alanda olduğu gibi Koç Holding, Türkiye’de İnsan Kaynakları uygulamalarına da öncülük etmeyi sürdürmektedir. 2010’da başlattığımız Topluluk İnsan Kaynakları süreçlerinin yeniden yapılandırılmasıyla, büyük çapta bir dönüşüm projesi yürütülmüştür.

Bu dönüşüm projesi ve hayata geçirilen yenilikçi uygulamalar ile küresel arenada en prestijli ödüllerden biri olan kabul edilen Uluslararası Stevie ödüllerinde “Yılın İnsan Kaynakları Ekibi” ödülüne layık görülmüştür. Yurt içinde ise İnsan Kaynakları süreçlerinin mobil uygulamaları ile SAP’nin Türkiye’de ilk kez verdiği “Yılın Mobilite Ödülü” kazanılmıştır.