Yukarı

Bağımsız Denetim Raporu Giriş ve Görüş

Giriş

Koç Holding Anonim Şirketi (“Koç Holding” veya “Şirket”), bağlı ortaklıkları ve iş ortaklıklarının (birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide gelir tablosunu, konsolide diğer kapsamlı gelir tablosunu, konsolide özkaynak değişim tablosunu, konsolide nakit akım tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ve diğer açıklayıcı dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Koç Holding Anonim Şirketi’nin, bağlı ortaklıklarının ve iş ortaklıklarının 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışlarını, TMS (bkz. Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Notlar - Not 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Ethem Kutucular, SMMM
Sorumlu Denetçi

21 Şubat 2014
İstanbul, Türkiye